top of page

Copyright

Welkom bij Permento BV en bedankt uw bezoek.

Van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, verwerkt in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande wederzijdse overeenstemming en goedkeuring.

bottom of page